Baldomero Fernández Moreno

Baldomero Fernández Moreno

Baldomero Fernández Moreno - Argentina (1886 - 1950)